Výchovné poradenství

Struktura Školního poradenského pracoviště pro školní rok 2019 / 2020

 

Vedoucí ŠPP – Mgr.Jaroslav Junek, výchovný poradce

 

Členové ŠPP

 

Ing. Aneta Klusáková, metodik prevence

Mgr.Hana Činčurová – speciální pedagog

 

 

 

 

 

 Konzultační hodiny členů ŠPP

Mgr.Jaroslav Junek, výchovný poradce

pondělí 10:50 – 11: 35

úterý 14:00 – 15:00

 

Ing.Aneta Klusáková, metodik prevence

středa 10:00 – 10:45

případně dle potřeby (po předchozí domluvě)

 

Mgr.Hana Činčurová, speciální pedagog

dle potřeby (po předchozí domluvě)
Informace k přijímacímu řízení

 

Vážení rodiče, chtěl bych navázat na setkání 12.11. Níže Vám proto uvádím ještě jednou vše podstatné co potřebujete vědět k přijímacímu řízení na střední školu. Tento a další materiály budou také v nejbližší době uveřejněny na školních stránkách. Pokud byste cokoli potřebovali poradit, zprostředkovat testování ap., rád pomůžu.

S pozdravem Mgr. Jaroslav Junek, výchovný poradce

 

A)Přihláška ke vzdělávání

 • v prvním kole přijímacího řízení podává uchazeč maximálně dvě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a dvě přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

 • přihlášku podává uchazeč (zákonný zástupce) řediteli SŠ pro první kolo PŘ do 30.11. (obory s talentovou zkouškou) a do 1.3. (letos 2.3.) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. Pozn. V tyto termíny musí být přihlášky doručeny na SŠ !

 • V 1.kole PŘ do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (v případě škol zřizovaných státem)

 • ředitel školy dále může stanovit k jednotné PZ i školní přijímací zkoušku se dvěma termíny konání

 • přípravu zadání, distribuci a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat)

 • každý uchazeč může jednotné PZ konat dvakrát, v prvním terminu ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě a v druhém termínu na škole uvedené na přihlášce na druhém místě

 • pokud se uchazeč (z vážného důvodu) ke zkoušce nedostaví k řádnému termínu, do 3 dnů musí písemně svou neúčast omluvit řediteli školy, následně koná zkoušku v náhradním termínu, který je nejpozději do 1 měsíce po termínu konání přijímací zkoušky

 

B)Termíny konání PZ

 • Jednotné přijímací zkoušky se konají v termínu stanoveném MŠMT

Studium

1. řádný termín

2. řádný termín

Náhradní termín

Čtyřleté

14.4.2020

15.4.2020

13. a 14.5. 2020

Šestileté a osmileté

16.4.2020

17.4.2020

13. a 14.5. 2020

 

C)Přihlašování ke vzdělávání

 • uchazeč na přihlášce uvede obě zvolené SŠ (obory, zaměření)

 • pořadí, ve kterém jsou napsány, určuje, ve které škole bude konat JPZ v 1. a 2. termínu

 • vyplněné přihlášky odevzdá na obě střední školy; na obou dodrží stejné pořadí SŠ (oborů)

 • pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory vzdělání na téže škole, odevzdá obě přihlášky

D)Pozvánka k PZ

 • pozvánku s pokyny obdrží uchazeč nejpozději 14 dnů před termínem konání zkoušky

 

E)Specifikace jednotných zkoušek

 • v testech budou zastoupeny úlohy uzavřené (výběr z předem připravených odpovědí) a otevřené (vytvoření a uvedení vlastní odpovědi v relativně větším rozsahu), včetně úloh z konstrukční geometrie; bude požadován a hodnocen i postup řešení

 • povolené pomůcky – modře (černě) píšící propisovací tužka a rýsovací potřeby; kalkulačka, ani tabulky nejsou povoleny

 • chybné odpovědi nejsou penalizovány

 • doporučuji navštívit přijímací zkoušky nanečisto, které střední školy organizují pro své budoucí uchazeče (většinou v průběhu února)

 • na český jazyk a literaturu má uchazeč časový limit 60 minut, na matematiku 70 minut; z obou předmětů může získat maximálně 50 bodů, celkově 100; uchazeč s SPU může mít časový limit prodloužený (na základě platného doporučení z PPP)

 • Uchazeči budou hodnoceni na základě : a)výsledků v jednotných zkouškách

  b)známek na vysvědčení ze ZŠ (obvykle osmý ročník a první pololetí devátého)

  c)případně dle dalších skutečností, které osvědčují schopnosti, zájmy a vědomosti uchazeče (zejména vzhledem ke zvolenému oboru); doporučuji zjistit dopředu – na řadě SŠ mohou uchazeči získat body navíc za reprezentaci školy, mimoškolní činnost, olympiády ap. doloženou diplomem, osvědčením o účasti atd.

 • Pokud uchazeč koná JPZ dvakrát, do hodnocení se mu počítá lepší výsledek z každého testu

 

F)Zkouška se nekoná – SOU

 • pro PŘ určena jiná kritéria – studijní výsledky ze ZŠ, úspěchy při reprezentaci školy (olympiády) ap.

 • Pozn. Pro každý obor (i v rámci jedné školy) mohou být kritéria kombinována různými způsoby, přesné informace o kritériích přijímacího řízení získáte na webových stránkách školy. Výsledek uchazeče je pouze jedna část PŘ (obvykle 60 %), ke které každá SŠ přihlíží jiným způsobem.

 

G)Hodnocení uchazečů v rámci 1.kola PŘ

 • podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání na SŠ zřizovaných Pardubickým krajem bude, aby v součtu bodů z obou testů dosáhl minimální hranice – v případě čtyřletého studia: Gymnázium – min. 35 bodů ze 100 možných

  V případě ostatních oborů s maturitní zkouškou – min. 20 bodů ze 100 možných

 • ředitel SŠ (SOU) zveřejní na veřejně přístupném místě školy a webových stránkách školy seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem, ne jmenovitě) v období od 22. dubna do 30. dubna; v témže období odešle nepřijatým uchazečům rozhodnutí o nepřijetí

 • Pozn. Cermat dodá školám výsledky nejpozději do 28.dubna

 • ředitel SŠ ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem, případně do 2 pracovních dnů po dni konání školní PZ

 • odvolání proti nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí

 

H)Další kola PŘ

 • počet přihlášek v dalším kole (kolech) není omezen; na přihlášku uchazeč vyplňuje pouze jednu zvolenou školu

 • v dalších kolech uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku, způsob hodnocení stanoví ředitel SŠ

 

I)Zápisový lístek

 • přijímací řízení definitivně končí podáním ZL na vybrané SŠ; tento ZL žák dostane na příslušné ZŠ a do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí ke vzdělávání

 • v případě ztráty nebo zničení lístku vydá ZŠ náhradní zápisový lístek

 • již odevzdaný ZL může žák vzít zpět v případě, že jej chce uplatnit na škole, kam byl přijat na základě odvolání

  J)Informace k přijímacímu řízení

 • školský portál Pardubického kraje (www.klickevzdelani.cz), MŠMT (www.msmt.cz), Cermat (www.cermat.cz), www.infoabsolvent.cz, stránky Úřadu práce, PPP Svitavy ap.

  K)Co dál ?

  Do poloviny ledna žáci odevzdají výchovnému poradci informace o SŠ, kterou si vybrali (přesný název školy, adresa, přesný název oboru a kód oboru). Vše potřebné najdou v Atlasu školství, případně na stránkách střední školy. Po vystavení pololetního vysvědčení žáci dostanou přihlášky (nejprve cvičné, které se naučí vyplňovat), zkontrolují všechny potřebné údaje a poté si v případě potřeby vyřídí PLP (platné lékařské potvrzení), které je potřeba ke studiu některých oborů.

  Je potřeba důkladně zvážit zdravotní stav žáka, aby nenastaly případné problémy při nedoporučení studia lékařem.

  Po vyřízení všech náležitostí žák donese přihlášku zpět do školy, kde je mu potvrzena. Následně obě vyplněné a potvrzené přihlášky posílají zákonní zástupci žáka doporučeně na vybranou SŠ nejpozději do 2.3.2020.

  V průběhu března si zákonní zástupci vyzvednou ve škole zápisový lístek (nutné osobně, s občanským průkazem).

  V případě dotazů jsem k dispozici během konzultačních hodin, případně jindy (po předběžné domluvě).

  V Březové nad Svitavou 27.11.2019

  Mgr.Jaroslav Junek, výchovný poradce


  _____________________________

  Přijímací řízení 2019 2020 - prezentace  Přijímací řízení 2019-2020 -  ke stažení zde ...