OBĚŽNÍK ŠKOLNÍ JÍDELNY

1)  Zadávání a odhlašování vybraných chodů je možné přes přihlašovací terminál nebo přes internet. Žáci od 1. – 4. třídy odevzdávají jídelní lístky a zadává jim vedoucí školní jídelny nebo mohou rodiče přes internet zadávat sami. Starší žáci jsou průběžně zaškoleni na zadávání obědů přes terminál. Pokud bude zapotřebí, se zadáváním pomůže vedoucí školní jídelny. Zadávat obědy přes terminál je možné pouze v případě dostatečného finančního kreditu na účtu strávníka. V opačném případě se strávníci musí obrátit na vedoucí školního stravování.

2)  Pokyny k platbám na banku.

Bude se jednat o zálohové platby dle kategorií žáků (věková hranice), kterou sdělí na požádání vedoucí školního stravování. Tato platba bude platit vždy na školní rok (od září do června), pokud během roku nedojde ke zdražování obědů. Vyúčtování zálohových plateb proběhne 1x do roka (červenec). Kombinace více forem úhrad není možná.

Pokyn k platbě:

účet školy:  (1283411399/0800)

variabilní symbol:  1000

zpráva pro příjemce:  jméno strávníka

3)  Ceny oběda a zálohy:

  7 – 10 let                  oběd 36,-Kč                        záloha 720,-

11 – 14 let                 oběd 39,-Kč                        záloha 780,-            

nad 15 let                  oběd 41,-Kč                        záloha 820,-

 

cizí                              oběd 73,-Kč

cizí jídelna                oběd 75,-Kč

cizí rozvoz                oběd 79,-Kč.

 

 

 

 

                                                                                                          Hana Paldusová

                                                                                                          vedoucí školní jídelny

1.9.2022                                                                                            Tel.: 734 231 227

 

 


Seznam alergenů

 

Milí strávníci,
vzhledem k povinnostem vyplývajícím z nové legislativy pro označování výrobků (1169/2011 EU článek 21) se budete od prosince 2014 na jídelním lístku setkávat s vyznačením alergenů a jejich stop, které může zhotovený pokrm obsahovat.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně jako alergeny a napadají imunologickou obranu organismu.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám pohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Alergickou reakci mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhaji legislativnímu značení. Seznam alergenů máte vytištěný na druhé straně tohoto listu a na jídelním lístku se budou alergeny uvádět pod danými čísly. Dále bude seznam alergenů vyvěšen v jídelně, na internetu a u objednávkového systému. Případné dotazy rádi zodpovíme.

Děkuji Hana Paldusová vedoucí školní jídelny