ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů

Školní jídelna nově

Oběžník školní jídelny 2018-2019

Vnitřní řád školní jídelny

Seznam jídel naší kuchyně


 

 

 

 

 

Škola           Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy

Vnitřní řád školní jídelny základní školy

Č.j.:   162/2019

Účinnost od: 1. 9. 2019

Spisový znak: 1.1

Skartační znak: A/5

Počet příloh:

Změny: Nahrazuje Provozní řád ŠJ č.j.:240/2018 ze dne 17.12.2018

 

Ve školní jídelně se stravují žáci, učitelé, vychovatelé a zaměstnanci ZŠ. Cizí strávníci mají v jídelně stanovenou výdejní dobu k odběru stravy: 12:10 – 12:35 hodin.

 

Při dohledu v jídelně dbají učitelé a vychovatelé na povinnost žáků dodržovat pravidla slušného chování a stolování. Mají povinnost chránit a respektovat práva žáka, chránit bezpečí a zdraví žáka a chránit jej před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Pedagogičtí pracovníci mají právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon své pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob.

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), v platném znění, jsou stanoveny ve školském zařízení podmínky stravování (každý nový strávník musí odevzdat do kanceláře školní jídelny řádně vyplněnou a zákonnými zástupci podepsanou přihlášku ke stravování a provozní řád školní jídelny, strávník konzumuje zaplacenou porci v jídelně a nevynáší zbytky jídla mimo vyhrazený prostor, za nevhodné chování a opětovné porušování vnitřního řádu může být strávník vyloučen ze stravování - § 31.

 

Ve stravovací části jídelny se nesmí zdržovat osoby, které se nestravují. Z hygienických důvodů je zakázáno, aby rodiče konzumovali oběd v jídelně s žáky.

 

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, má žák nárok na stravu v době pobytu ve školském zařízení. Ve dnech volna z organizačních důvodů školní kuchyně pro ZŠ nevaří. V případě onemocnění nebo neplánované nepřítomnosti lze první den nemoci vydat oběd domů. Další dny nemá žák na školní stravování nárok a je povinen stravu odhlásit. Obědy pro nemocné žáky se vydávají do vlastních jídlonosičů (skleněné nádoby jsou zakázány), v době 11:30 – 12:30 hodin.

 

Strava je určena k přímé spotřebě. Při odebrání stravy mimo jídelnu neodpovídá kuchyně za její eventuelní znehodnocení způsobené nesprávným zacházením. Za nevyzvednutou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje žádná náhrada.

 

Strávník stravující se v prostoru školní jídelny si před zahájením stravování vyzvedne čip za poplatek 100,-Kč. Při ztrátě nebo jeho poškození se musí zakoupit čip nový. Pokud strávník čip zapomene, musí si sám zajistit náhradní stravenku v kanceláři školní jídelny.

Strava se hradí předem. Zajištění stravy je možné pouze při včasném zaplacení. Přihlašování a odhlašování stravy se  provádí minimálně 1 den předem do 12:00 hodin a to: telefonicky na č. 734231227, osobně v kanceláři školní jídelny, nebo přes přihlašovací terminál umístěný v přístupové chodbě školní jídelny.

 

Trvalé ukončení stravování v průběhu školní docházky (z důvodu stěhování, přechodu na jinou školu apod.) je třeba nahlásit v kanceláři školní jídelny.

 

Výdej obědů pro strávníky ZŠ: 11:40 – 14:00 hodin.

Školní jídelna připravuje stravu dle jídelního lístku. Vaří denně 2 - 3 druhy jídel.

 

 

 

Ceny stravy od 1. 9. 2019

 

-            7 – 10 let      oběd 29,-Kč

-          11 – 14 let      oběd 31,-Kč

-          nad 15 let      oběd 33,-Kč

-          cizí strávníci  oběd 64,-Kč

-          cizí jídelna     oběd 66,-Kč

-          cizí rozvoz     oběd 69,-Kč.

 

Platby stravného je možné provádět: hotově u vedoucí školní jídelny, fakturou (na základě Smlouvy o zajištění závodního stravování), nebo převodem přes bankovní účet.

V případě převodu přes bankovní účet se jedná o zasílání pravidelných měsíčních záloh na účet školy (1283411399/0800), variabilní symbol 1000, zpráva pro příjemce = jméno strávníka. Vyúčtování zálohových plateb proběhne k 30. 6. skončením školního roku. Přeplatky budou vráceny na bankovní účet v průběhu měsíce července.

Kombinace více forem úhrad není možná.

 

Strávníci, kteří mají zájem o platby přes bankovní účet, jsou povinni se informovat  u vedoucí školního stravování na výši záloh jednotlivých strávníků. Záloha je stejná vždy na celý školní rok, pokud během něho nedojde ke zvyšování ceny stravného.

 

Bezpečnost žáků během stravování je zajištěna pedagogickými pracovníky školy.

Žáci se chovají při pobytu ve školní jídelně slušně, tak aby neohrozili zdraví svoje ani        svých spolužáků či jiných osob. Žáci jsou povinni dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. Žáci chodí slušně a čistě oblečení a upraveni. Po ukončení pobytu ve školní jídelně jsou strávníci povinni uvést místo stravování do pořádku.

 

Žák i ostatní strávníci šetrně zachází s majetkem školní jídelny. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školní jídelny hradí v plném rozsahu za žáka rodiče, který poškození způsobil. Ostatní strávníci hradí škodu sami.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Březové nad Svitavou dne  27. 8. 2019                  

 

 

 

 

 

…………………………..

Mgr. Bohuslava Zelená

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRATKA

 

Školní rok: ……………………

 

Byli jsme seznámeni s provozním řádem školní jídelny.

 

Jméno strávníka:…………………………..

 

 

 

Podpis zákonného zástupce: ………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jídelní lístek