Dokumenty

Dokumenty > Základní škola > Zřizovací listina

Zřizovací listina

Zřizovací listina

č.j. 633

Obecní zastupitelstvo v Březové nad Svitavou zřizuje dnem 1. 1. 1993 podle §14 odst. 2 zákona ČNR čís. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství Základní školu Březová nad Svitavou, okres Svitavy jako rozpočtovou organizaci se sídlem v Březové nad Svitavou.
Identifikační číslo základní školy je 46452745.

I.
Základní ustanovení

Základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 171/1990 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

II.
Řízení a vedení školy

Statutárním orgánem základní školy je ředitel základní školy jmenovaný Školským úřadem. Ředitel řídí činnost školy, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat jménem základní školy.

III.
Majetek školy

Majetek, který zřizovatel svěří základní škole k 1. 1. 1993, bude stanoven v delimitačním protokolu, který je nedílnou součástí zřizovací listiny.

IV.
Závěrečná ustanovení

Základní škola se zřizuje na dobu neurčitou. Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem schválení.

V Březové nad Svitavou dne 15. 12. 1992, podepsán starosta obce.

Zřizovací listina
- změna -

č.j. 697/94

Obecní zastupitelstvo v Březové nad Svitavou zřizuje dnem 1. 1. 1995 podle §14 odst. 2 zákona ČNR čís. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství Základní školu Březová nad Svitavou, okres Svitavy jako příspěvkovou organizaci se sídlem v Březové nad Svitavou.
Jako součást školy je zřízena školní družina a školní jídelna.
Identifikační číslo základní školy jako příspěvkové organizace je 62 03 22 59.

I.
Základní ustanovení

Základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č. 171/1990 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon).

II.
Řízení a vedení školy

Statutárním orgánem základní školy je ředitel základní školy jmenovaný Školským úřadem. Ředitel řídí činnost školy, plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat jménem základní školy.

III.
Majetek školy

Majetek, svěřený základní škole k 1. 1. 1993, zůstává nadále v péči této organizace.

IV.
Závěrečná ustanovení

Základní škola je zřízena na dobu neurčitou. Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem schválení.

V Březové nad Svitavou dne 13. 12. 1994, podepsán starosta obce.

Dodatek č. 1
ke Zřizovací listině č.j. 633 ze dne 15. 12. 1992
příspěvkové organizace Města Březová nad Svitavou
Základní škola

vydaný v souladu s ustanovením ustanovenými § 35 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. I
Změna zřizovací listiny

Tímto dodatkem č. 1 zřizovací listiny. se především s ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který zrušil doposud platné školské předpisy:

1)  mění výčet právních předpisů v záhlaví textu zřízovací listiny tak, že se text: "v návazností na ustanovení §I4 odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění," vypouští bez náhrady.

2)  mění čl. III. "Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti" tak, že se jeho text nahrazuje novým textem:
 

základní škola kapacita 240 žáků IZO 046452745
školní družina kapacita 50 žáků IZO 117800325

 

III.

Hlavní účel příspěvkové organízace a předmět čínností související s tímto účelem:

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy a školní družiny.
Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanoveními Části třetí Hlavou druhou, a prováděcími předpísy ke školskému zákonu.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její čínnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením §118, a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

IV.

Statutární orgán a způsob jeho vystupování jménem příspěvkové organizace:

1)  Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný v souladu s ustanovením §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon) Radou města Březová nad Svitavou na základě výsledků konkurzního řízení.

2)  Ředitel příspěvkové organizace jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými právními předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, a to tak, že k názvu příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.

V.
Vymezení majetku

Příspěvkové organizaci se dle smlouvy o výpůjčce předává dlouhodobý hmotný majetek, drobný hmotný dlouhodobý majetek.

1)  Nemovitý majetek: budova základní školy č.p. 15 na par.č. 139 v účetní hodnotě 55 656 360,30 Kč a stavby základní školy v účetní hodnotě 120 564,- Kč.

2)  Drobný hmotný dlouhodobý majetek v účetní hodnotě 1 003 120,40 Kč, který je přílohou tohoto dodatku zřizovací listiny.

Doplňková činnost - pronájem nemovitosti včetně služeb na základě živnostenského listu č. j. ŽU 1/351/94 z 1.7.1994.

Čl. II.
Závěrečná ustanovení

1)  Další ustanovení Zřizovací listiny č. j. 633 ze dne 15.12. 1992 zůstávají beze změny.

2)  Tento dodatek zřizovací listiny nabývá účinnosti dnem 6.9.2005.
3)  Tento dodatek zřizovací listiny je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. 1 vyhotovení obdrží příspěvková organizace, 1 vyhotovení obdrží zřizovatel.
4)  Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Březová nad Svitavou usnesením č.5105 ze dne 5.9.2005.

 

V Březové nad Svitavou dne 6. 9. 2006, podepsán starosta obce Mgr. Martin Miss