Dokumenty

Dokumenty > Základní škola > Statut základní školy

Statut základní školy

Statut základní školy

příloha Zřizovací listiny

Obecní zastupitelstvo v Březové n. Sv. v dohodě se školským úřadem přiznává subjektivitu Základní škole Březová n. Sv., okres Svitavy na základě zřizovací listiny č.j. 633 ze dne 15.12.1992.

I.
Základní ustanovení

1) Základní škola Březová n. Sv. byla zřízena jako samostatný právní subjekt k 1.1.1993 ve znění zřizovací listiny, zahrnuje školu a školní jídelnu.
2) Škola má identifikační číslo organizace 46452745.
3) Škola je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ve své činnosti se řídí předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. Ke zřízení právního subjektu došlo podle zákona 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství a podle školského zákona 29/1984 Sb. ve znění zákona 171/1990 Sb. a zákona 522/1990 Sb.

II.
Poslání a úkoly školy

1) Základním posláním školy je učit a vychovávat 6-15 leté žáky podle osnov, učebních plánů a obecně závazných právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní docházku, vydaných MŠMT.
2) Při organizaci vyučovacího procesu se vychází z vyhlášky MŠMT o základní škole, platné od 1. září 1991. Vedle povinných předmětů sestavuje škola každoročně soustavu volitelných a nepovinných předmětů. K tomu účelu využívá odborné pracovny fyziky, chemie, přírodopisu a hudební výchovy. Pro technické práce jsou využívány školní dílny, pro pěstitelské práce školní pozemek, pro rodin. výchovu školní kuchyňka.
3) Škola má školní družinu pro žáky I. stupně.
4) Škola provozuje školní jídelnu a poskytuje služby v oblasti stravování.
5) Škola podle možností pronajímá prostory školy bez souhlasu zřizovatele.
6) Hospodářská činnost školy je organizována v souladu se zřizovací listinou.

III.
Řízení a vedení školy

1) V čele školy je ředitel, kterého jmenuje a odvolává v souladu s §6 a 14 zákona 564/1990 Sb. ředitel ŠÚ.
2) Ředitel školy jmenuje a odvolává zástupce ředitele (případně zástupce pro ekonomické záležitosti školy) a vedoucí vychovatelku. Provádí přidělení předmětů s přihlédnutím k odborné kvalifikaci učitelů, přiděluje třídnictví, stanovuje pracovní náplně administrativních a provozních pracovníků.
3) Ředitel školy má poradní orgán - pedagogickou radu. Ke zvýšení odborné úrovně řízení může zřídit další poradní orgány, jmenovat jejich členy a určit rozsah činnosti a způsob práce.

IV.
Organizační řád

1)Vnitřní organizační strukturu školy, dělení pravomoci mezi ředitele a zástupce a provádění kontroly stanoví organizační řád, který vydává ředitel školy po poradě se svými zástupci.

V.
Pracovníci

1) Ve škole pracují učitelé, vychovatelé, administrativní, provozní a externí pracovníci.
2) Rozsah povinností pracovníků, vymezení jejich práv a odpovědností stanoví pracovní řád, který vydává ředitel školy po předchozím souhlasu výboru odborové organizace a v souladu s §82 zákoníku práce a s pracovním řádem pro pedagogické pracovníky, vydaným MŠMT (č.j. 22368/85-42 Věstník MŠMT 1985, sešit 6-7)
3) Pracovněprávní poměry pracovníků školy se řídí obecně závaznými předpisy, zvláštními předpisy a pokyny MŠMT a Školského úřadu. Pracovněprávní poměry pracovníků upravuje zákoník práce 65/1965 Sb. se změnami a doplňky ve znění 167/1991 Sb.
4) Mzdové podmínky pracovníků školy jsou stanoveny předpisy MŠMT a předpisy jiných úřadů státní správy.
5) Prémiové řády a jiné způsoby hmotné zainteresovanosti pracovníků stanoví v rámci obecně platných předpisů ředitel školy.

VI.
Spolupráce

1) Ředitel školy spolupracuje s rodiči, se sponzory, případně dalšími organizacemi, které se podílejí na mimoškolní a mimotřídní činnosti žáků.

VII.
Hospodářská činnost

1) Základní škola Březová nad Svitavou je rozpočtovou organizací a hospodaří v rámci svého rozpočtu s rozpočtovými prostředky, stanovenými jí zřizovatelem. Ve své činnosti se řídí vyhláškou č. 205/1991 Sb. o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu, vyhláškou č. 145/1991 Sb., vyhláškou FMF, MFCM ČSR č. 210/1989 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb.
2) Budovy a pozemky jsou svěřeny škole do bezplatného pronájmu.
3) Školský úřad Svitavy ve smyslu zákona 564/1991 Sb. poskytuje škole finanční prostředky, vyčleněné ze státního rozpočtu na mzdy pracovníků, na výdaje za učebnice, školní pomůcky a školní potřeby v souladu s normou MŠMT (§8), dále prostředky na časopisy a noviny, pracovní pomůcky a ochranné prostředky, cestovné, pojištění, lyžařský kurs a kurs plavání, na FKSP, na provoz školní družiny a školní jídelny, dále na prostředky na valorizaci výše uvedených mezd a výdajů, na úpravu minimální mzdy pracovníků a poměrnou část prostředků poskytnutých MŠMT školám na okrese Svitavy nad rámec zákona 564/1990 Sb. Neinvestiční a investiční prostředky na ostatní činnost školy poskytuje obecní úřad.
4) Finanční vztah rozpočtové organizace vůči rozpočtu zřizovatele je

  • rozpočtové příjmy celkem
  • investiční výdaje celkem
  • neinvestiční výdaje celkem
5) Škola si pro účely hmotné zainteresovanosti ponechá v plném rozsahu úspory z neinvestičních výdajů, snížené o úspory mzdových prostředků, se kterými je nakládáno podle vyhlášky EMPSV 145/1991 Sb. 6) Škola zřizuje tyto fondy:
  • fond odměn
  • fond kulturních a sociálních potřeb
  • fond rezerv

 

VIII.
Závěrečné ustanovení

Tento statut nybývá účinnosti dnem 1. 1. 1993.

V Březové nad Svitavou dne 15. 12. 1992, podepsán starosta obce, ředitel školy a ředitel ŠÚ