Vlastní hodnocení školy

Výuka ve školním roce 2005/2006 probíhala v souladu s cíli vzdělávacího programu Obecná škola, č.j. 12035/97-20.

Škola se snažila zlepšit úroveň výsledků vzdělávání soustavným zapojováním žáků do soutěží jazykového, historického a přírodovědného zaměření. Předmět anglický jazyk byl zabezpečen kvalifikovaným pedagogickým pracovníkem.

K smysluplnému prožívání volného času sloužila žákům 1. stupně dvě oddělení školní družiny, která tvořila ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Zejména rodiče žáků 1. až 3. ročníků oceňovali každodenní práci školní družiny a akce náročnější na organizaci (Vánoční noc, Sportovní odpoledne, Hledání klíče k prázdninám).

Pro žáky 7. třídy byl zorganizován lyžařský výcvikový zájezd do Špindlerova Mlýna spojený s ozdravným pobytem na horách.

Vyučující odborných předmětů připravili několik tématicky zaměřených exkurzí (Keramické dopoledne, Víte, co je muzeum?, Vánoční Praha, Doba měst a hradů, Hvězdárna Hradec Králové).

Škola si vytvořila vlastní tradice a rituály určené pro žáky, rodiče a širokou veřejnost. Ve školním roce 2005/2006 se jednalo o Vánoční koncert a Jarní besídku, netradiční zápis dětí do 1. třídy, Noc s Andersenem, setkání s rodiči budoucích prvňáčků, Dětský den a Školní olympiádu.

Na škole pracovala výchovná poradkyně paní Anna Monhartová. V roce 2005/2006 se zaměřovala především na profesní orientaci vycházejících žáků. Žáci 9. ročníku navštívili Burzu středních škol a učilišť, jež proběhla v prostorách Gymnázia Svitavy. Pro rodiče byla v listopadu zorganizována schůzka se zástupcem Úřadu práce Svitavy. Prostřednictvím informační tabule a katalogů byly předávány informace o jednotlivých SŠ a SOU a o tom, jak si vybrat tu nejlepší školu. Navíc zájemci z řad žáků 9. ročníku navštívili SOU Svitavy. Výchovný poradce působil současně jako školní metodik prevence. Minimální preventivní program zahrnoval osvětu v oblastech šikana, nebezpečí návykových látek, nebezpečí různých typů závislosti, spolupráci s rodiči a nabídku volnočasových aktivit. K dispozici byla Schránka důvěry a možnost osobních pohovorů i s vedením školy.

Neodmyslitelnou součástí života školy zapojené v síti M.R.K.E.V. byla nadále environmentální výchova (třídění odpadů, organizování sběru papíru, v podzimních měsících sběr pomerančové kůry a kaštanů). Zdařilými se staly rozsáhlejší projekty Den Země, Zdravé zuby a Tonda Obal. Pro environmentální vzdělávání byl vedle literatury s ekologickou tématikou, videokazet a DVD používán výukový materiál Zelený balíček. Škola opět spolupracovala s představiteli města při ošetřování veřejné zeleně (městský park).

V září 2005 byl spuštěn elektronický informační systém. Rodiče se mohli každodenně seznamovat s běžným chodem školy - zadávání domácích úkolů, organizování školních akcí. Součástí informačního systému školy zůstaly tradiční třídní schůzky a konzultace pro rodiče. S příznivým ohlasem veřejnosti se setkal Den otevřených dveří, kdy rodiče mohli navštívit libovolnou vyučovací hodinu, zájmový kroužek či školní družinu.

Výsledky závěrečné klasifikace ve školním roce 2005/2006 byly dobré. Na prvním stupni prospělo s vyznamenáním 66 žáků, tj. 61,7% celkového počtu žáků 1. – 5. třídy. Neprospěli 3 žáci. Na druhém stupni prospělo s vyznamenáním celkem 18 žáků, tj. 21,2% celkového počtu žáků 6. – 9. třídy. Na celé škole bylo uděleno 12 napomenutí třídního učitele, 2 důtky třídního učitele, 3 důtky ředitele školy a 3 druhé stupně z chování. Za výborný prospěch, vzornou reprezentaci školy a za práci pro kolektiv bylo uděleno 30 pochval.

Škola prověřila znalosti žáků testy Scio v 5. a 9. třídě z matematiky, českého jazyka a testy studijních dovedností. Žáci 5. třídy prokázali dobré znalosti v testech z obecných studijních předpokladů, zatímco žákům z 9. třídy se dařilo v testech z českého jazyka a matematiky.

V 9. třídě proběhlo dne 1. 2. 2006 i ověření znalostí z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů testy CERMAT 2006. Ve srovnání s celostátními výsledky se žáci zařadili k lepšímu průměru.


SCIO 2006

Název testu Matematika Český jazyk Obecné studijní předpoklady
5.A 37 % 42 % 44 %
9.A 47 % 78 % 43 %

CERMAT 2006

Název testu Matematika Český jazyk Studijní dovednosti
9 31,0 % 62,0 % 46,9 %
ČR 43,2 % 66,5 % 61,5 %


Na základě zjištěných slabších výsledků bude vedení školy pokračovat v pravidelném prověřování matematických dovedností žáků formou vlastních testů v 6. až 8. třídě a pokusí se v následujícím školním roce o mírný posun.