Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 > Příloha č. 15 - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2005

Příloha č. 15 - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2005

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2005

Název nadřízeného orgánu: MĚSTO BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Název a sídlo účetní jednotky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU (IČ : 62 03 22 59)

Příjmy:

691 11 provozní příspěvek města 1.043.091,00  
602 19 300 tržby - poplatky ŠD 18.010,00  
624 01 500 aktivace DHM - počítačová síť 122.787,00  
644 01 úroky 9.539,70  
648 10 použití rezervního fondu 56.380,84  
649 10 jiné ostatní výnosy hlavní činnosti 60863,46  
Celkem   1.310.671,90  

Výdaje:

501 13 knihy, učební pomůcky - škola 245,00  
501 13 300 knihy, učební pomůcky - škola 311,50  
501 14 iál na opravy -škola 3.344,40  
501 15 předplatné novin a časopisů 21.721,00  
501 16 čisticí prostředky 58.455,50  
501 17 drobný DHM - škola 30.849,40  
501 17 300 drobný DHM - ŠD 11.151,00  
501 17 500 drobný DHM - počítačová síť 61.486,50  
501 19 ostatní - škola 119.403,25  
501 19 300 ostatní - ŠD 12.747,45  
502 10 elektřina 120.729,61  
502 20 voda 16.730,00  
502 30 plyn 250.000,00  
502 40 energie - závodní stravování 39.046,50  
511 30 opravy strojů a zařízení 9.108,30  
511 40 stavební údržba škola, ŠD 30.333,00  
511 41 ostatní opravy škola, ŠD 27.266,00  
512 20 ostatní cestovné 1.846,00  
518 10 stravovací služby 117.139,50  
518 11 poštovné 6.459,00  
518 13 telefon 29.595,54  
518 13 500 internet 1.701,40  
518 15 vložné na semináře a školení 6.330,00  
518 16 náklady na LVK a LVZ 90,00  
518 17 nákup drobného DNM 2.975,00  
518 17 500 nákup drobného DNM - počítačová síť 7.700,00  
    ,00  
518 18 ostatní služby 131.133,10  
518 18 500 ostatní služby - počítačová síť 20.178,00  
521 10 410 hrubé mzdy ostatní zdroje 47.317,00  
524 10 410 zdravotní pojištění ostatní zdroje 4.257,00  
524 20 420 sociální pojištění ostatní zdroje 12.306,00  
549 01 náklady na peněžní služby 12.804,00  
549 10 pojištění 33.820,00  
549 11 410 připojištění zaměstnanců ostatní zdroje 220,00  
549 30 ostatní jiné náklady 5.000,00  
551 10 odpisy DHM 52.486,50  
549 20 technické zhodnocení 1.902,00  
527 10 410 příděl do FKSP - ostatní zdroje 946,00  
Celkem   1.309.134,40  

Bilance

Příspěvek M + rozpočtové příjmy 1.310.671,90  
Celkové čerpání příspěvku 1.309.134,40  
Zůstatek(dobropis od fi GarFi z 18.1.2006) 1.537,50  
Příspěvek na školní družinu 18.010,00  
Celkové čerpání příspěvku na školní družinu 18.010,00  
Dar rodičů na školní družinu 6.100,00  
Celkové čerpání příspěvku na školní družinu 6.100,00  
Příspěvek na ostatní zdroje 65.091,00  
Z toho:  
- hrubá mzda 47.317,00  
- zdravotní pojištění 47.317,00  
- sociální pojištění 12.306,00  
- připojištění zaměstnanců 220,00  
- příděl do FKSP 946,00  
- připojištění zaměstnanců 2006,z vyměřovacího základu 1.- 12.2005 36,00  
Nevyčerpáno 9,00  
   
Úroky 9.539,70  

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2005

Název nadřízeného orgánu: KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICE
Název a sídlo účetní jednotky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU (IČ : 62 03 22 59)

Příjmy:

691 50   5.832.012,00  
691 60   76.846,00  
Celkem   5.908.858,00  

Výdaje:

501 52 učebnice, školní potřeby 34.627,00  
501 53 knihy, učební pomůcky 88.086,60  
501 53 300 knihy, učební pomůcky ŠD 845,00  
501 53 992 knihy, učební pomůcky VSW 4.900,00  
501 53 993 knihy, učební pomůcky dataprojektor 29.400,00  
501 60 pracovní oděvy 2.573,40  
512 50 cestovné 7.835,50  
512 50 992 cestovné DVPP 4.069,00  
512 50 993 cestovné SIPVZ 255,00  
518 52 992 další vzdělávání 17.315,00  
518 54 závodní stravování - osobní režie 232.412,50  
518 56 grant na připojení k internetu 27.846,00  
518 57 plavání 19.404,00  
518 58 993 ostatní služby SIPVZ 14.445,00  
521 50 hrubé mzdy škola 3.626.580,00  
521 50 300 hrubé mzdy ŠD 307.420,00  
521 50 992 hrubé mzdy projekt HODINA 11.687,00  
521 60 hrubé mzdy dohody 3.000,00  
524 50 zdravotní pojištění škola 326.387,00  
524 50 300 zdravotní pojištění ŠD 27.669,00  
524 50 992 zdravotní pojištění projekt HODINA 1.052,00  
524 60 sociální pojištění škola 942.912,00  
524 60 300 sociální pojištění ŠD 79.930,00  
524 60 992 sociální pojištění projekt HODINA 3.039,00  
527 70 příděl do FKSP škola 72.532,00  
527 70 300 příděl do FKSP ŠD 6.148,00  
527 70 992 příděl do FKSP projekt HODINA 234,00  
549 51 zákonné pojištění pracovních úrazů 16.254,00  
Celkem   5.908.858,00  

Bilance

Příspěvek KÚ 5.908.858,00  
Čerpání příspěvku 5.908.858,00  
Zůstatek 0,00  
Z toho :
Příspěvek na SIPVZ a internet 76.846,00  
Čerpání příspěvku 76.846,00  
Zůstatek 0,00  
Příspěvek na projekt HODINA 16.012,00  
Čerpání příspěvku 16.012,00  
Zůstatek 0,00  

V Březové nad Svitavou, 3.2.2006
Sestavila: Lenka Kalodová
Vedoucí účetní jednotky: Mgr. Bohuslava Zelená