Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 > Podmínky pro pedagogickou práci

Podmínky pro pedagogickou práci

Školní budova je po generální rekonstrukci ve velmi dobrém technickém stavu. Vedle devíti kmenových učeben disponuje základní škola odbornou učebnou výpočetní techniky, jazykovou učebnou, žákovskou knihovnou, odbornou učebnou chemie a fyziky, odbornou učebnou hudební výchovy a odbornou učebnou výtvarné výchovy.
K tělovýchovným aktivitám slouží vlastní tělocvična, posilovna a nedaleko hlavní budovy nové školní hřiště s umělým povrchem.

Vedení školy se snaží, aby i vybavení učebnicemi a učebními pomůckami bylo dostatečné, bohužel je obtížné nakupovat učebnice a modernizovat pomůcky podle požadavků a potřeb učitelů se stávajícím rozpočtem školy.

Státní dotace ve výši 153 200,- Kč přidělená v rámci projektu SIPVZ umožnila doplnění počítačové učebny infrastrukturou. Konečných 24 pracovních stanic odpovídá požadavkům MŠMT a cílovému stavu, jež byl dán ICT plánem pro rok 2006. V souvislosti se zaváděním informačního systému školy byla výpočetní technikou posílena sborovna. Státní podpora tzv. počítačové gramotnosti umožnila v podzimních měsících na Gymnáziu Svitavy proškolení pěti pedagogických pracovníků ve volitelných modulech P-Počítačová grafika a digitální fotografie a Pokročilá práce s textem a DTP. Všichni účastníci obdrželi certifikát o absolvování kurzu.

Škola se zapojila do grantových programů vyhlašovaných Pardubickým krajem (Škola pro udržitelný život, Rozvoj sportu a volnočasových aktivit). Na finanční prostředky z těchto programů však prozatím nedosáhla.