Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 > Příloha č.15-Hospodaření

Příloha č.15-Hospodaření

               
               
    VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY    
    sestavený k 31.12.2010      
               
    Název nadřízeného orgánu :      
    KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICE      
               
    Název a sídlo účetní jednotky :      
    ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU    
    IČO :  62 03 22 59        
               
Č. účtu Text     rozpočet  čerpání  vypořádání   
Příjmy :       ****************************************************      
671 50 příspěvek SR celkem  7117970,00 7117970,00    
v tom mzdové prostředky   5088389,00 5088389,00    
  ostatní osobní náklady 59000,00 59000,00    
  pojistné ZP + SP   1749993,00 1724874,00    
  FKSP     100588 101767,78    
  prostředky na ONIV   120000 143939,22    
               
  Příjmy celkem   7117970,00 7117970,00    
Výdaje :       ****************************************************  
501 52 učebnice, školní potřeby 26728,00 55864,22    
501 53 knihy, učební pomůcky 0,00 0,00    
501 60 pracovní oděvy   700,00 659,00    
512 50 cestovné     18000,00 16308,00    
518 52  vzdělávání    18000,00 18595,00    
518 57 plavání     14935,00 14935,00    
518 60 DNM v podrozvahové evidenci 0,00 11422,00    
521 50 hrubé mzdy     5088389,00 5088389,00    
521 60 hrubé mzdy dohody   59000,00 59000,00    
524 50 zdravotní pojištění     463265,00 458322,00    
524 60 sociální pojištění     1286728,00 1266552,00    
525 50 zákonné pojištění pracovních úrazů 21637,00 21637,00    
527 50 příděl do FKSP     100588,00 101767,78    
528 60 náhrada mzdy za DPN     20000,00 4519,00    
  Výdaje celkem   7117970,00 7117970,00    
  Hospodářský výsledek SR   0,00    

  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY      
  sestavený k 31.12.2010      
             
  Název nadřízeného orgánu :      
  MĚSTO BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU      
             
    Název a sídlo účetní jednotky :      
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU    
  IČO :  62 03 22 59        
             
Č. účtu   Text   rozpočet  skutečnost vypořádání 
Příjmy :        ************************************************
672 10 provozní příspěvek USC 1658000,00 1658000,00  
v tom provozní příspěvek ZŠ 1313000,00 1313000,00  
  provozní příspěvek pro jídelnu(věcné náklady žáci) 330000,00 330000,00  
  grant hejtmana PK   15000,00 15000,00  
609 20 tržby - poplatky ŠD   0,00 47610,00  
662 01 úroky     0,00 7073,93  
648 11 čerpání rezervního fondu 0,00 36500,00  
644 01 výnos z prodeje materiálu - sběr papíru 0,00 5049,00  
  Příjmy celkem   1658000,00 1754232,93  
Výdaje :        ************************************************
50110 pohonné hmoty   0 460,00  
501 12 učebnice, školní potřeby 0 675,78  
501 13 knihy, učební pomůcky  5000,00 32377,00  
501 14 materiál na opravy     15000,00 5612,00  
501 15 předplatné novin a časopisů 21000,00 19790,50  
501 16 čisticí prostředky   60000,00 50514,00  
501 17 drobný DHM     0,00 139607,00  
501 19 ostatní       110000,00 116608,00  
501 30 DDHM v podrozvahové evidenci 10000,00 39669,00  
502 10 elektřina     120000,00 79465,00  
502 20 voda     20000,00 7164,80  
502 30 plyn     365000,00 195367,93  
511 20 opravy učebních pomůcek 0,00 2850,00  
511 30 opravy strojů a zařízení 20000,00 19029,00  
511 40 stavební údržba    0,00 5002,00  
511 41 ostatní opravy   50000,00 2762,00  
511 42 udržovací práce   0,00 6712,00  
512 15 cestovné na akce se žáky - zahraniční 0,00 2484,00  
512 20 ostatní cestovné   4000,00 1572,00  
518 10 stravovací služby - závod. stravování 100000,00 89571,00  
518 10 stravovací služby - školní stravování 330000,00 321093,00  
518 11 poštovné     3000,00 1744,00  
518 13 telefon, internet   55000,00 48171,11  
518 15 vložné na semináře a školení 12000,00 9660,00  
518 16 náklady na LVK,plavání 24000,00 26379,00  
518 18 ostatní služby   135000,00 178581,60  
52120 OON-ostatní zdroje   13000,00 13000,00  
569 01 náklady na peněžní služby 20000,00 8676,50  
549 10 pojištění     26000,00 19532,00  
551 10 odpisy DHM   140000,00 146892,00  
  Výdaje celkem   1658000,00 1591022,22  
  Hospodářský výsledek ÚSC   163210,71  


                   
                   
Tabulka rozboru hospodaření k 31. 12.  2010        
                   
                   
                   
Hospodářský výsledek z příspěvku ÚSC a ostatních příjmů   163210,71    
Hospodářský výsledek z příspěvku SR       0,00    
Hospodářský výsledek z DČ                  14908,00    
                   
Hospodářský výsledek celkem       178118,71    
                   
                   
                   
Zdroje a návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku  
                   
Rozdělení do fondů              
    Fond odměn FKSP   Fond rezervní Fond reprodukce
Příspěvek ÚSC 28118,71   0,00   135092,00   0,00  
Příspěvek SR 0,00   0,00   0,00   0,00  
  0,00   0,00   14908,00   0,00  
Celkem   28118,71   0,00   150000,00   0,00  
                   
                   
                   
Stav fondů Fond odměn FKSP   Fond rezervní Fond reprodukce
Stav k 31.12.2010 91033,00   43947,74   110594,32   164312,70  
Příděl z HV 28118,71   0,00   150000,00   0,00  
Stav k 1.1.2011 119151,71   43947,74   260594,32   164312,70  
                   
                   
Fondy má škola v plné výši kryty finančními prostředky.        
                   


Organizace: Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy
           
Výnosy z doplňkové činnosti k 31.12.2010  
           
           
č.účtu                   Text   rozpočet  čerpání 
Příjmy          
603 90 VHČ nájem   0,00 17200,00
           
Příjmy celkem       17200,00
Výdaje          
        0,00 2292,00
Výdaje celkem     0,00 2292,00
  Hospodářský výsledek DČ   14908,00