Vlastní hodnocení školy

Jako hlavní cíl si škola stanovila udržet dosavadní úroveň výsledků vzdělávání, zapojovat žáky do soutěží různého zaměření, připravit se na školní vzdělávací program, udržet počet žáků přijímaných do 1. třídy a získat kvalifikovaného učitele anglického jazyka.

Výsledky závěrečné klasifikace ve školním roce 2004/2005 jsou dobré. Na prvním stupni prospělo s vyznamenáním 59 žáků, tj. 55,7% celkového počtu žáků 1. – 5. třídy. Neprospěli 3 žáci. Na druhém stupni prospělo s vyznamenáním celkem 18 žáků, tj. 20,5% celkového počtu žáků 6. – 9. třídy. Na celé škole bylo uděleno 5 napomenutí třídního učitele, 1 důtka ředitele školy a 4 druhé stupně z chování za porušení školního řádu. Za výborný prospěch, vzornou reprezentaci školy a za práci pro kolektiv bylo uděleno 18 pochval.

Škola ověřovala znalosti žáků testem Scio v 5. třídě v předmětech matematika, český jazyk a obecné studijní předpoklady.Třída prokázala dobré znalosti v testech z matematiky a v obecných studijních předpokladech, jež byly nad průměrem, výsledky v českém jazyce byly téměř průměrné.

V 9. třídě proběhlo dne 17. 2. 2005 ověření znalostí testy CERMAT. Prověřování znalostí z matematiky, českého jazyka a všeobecných studijních předpokladů se zúčastnili žáci Libereckého, Pardubického a Karlovarského kraje. Tyto testy potvrdily, že znalosti žáků z matematiky jsou slabší. Žákům dělá problémy hlavně geometrie. Vedení školy přijalo proto opatření, aby vyučující matematiky 2 krát ročně prověřila matematické dovednosti žáků vlastními testy už v 8. třídě.

SCIO  2005

             
    Název testu Matematika Český jazyk Obecné studijní předpoklady  
    5.A 52% 49% 60%  
   
CERMAT  2005
             
    Název testu Matematika Český jazyk Studijní dovednosti  
    9 31,0% 68,7% 57,5%  
    Kraj 44,2% 64,3% 54,5%  
   


Vedení školy splnilo záměr zkvalitnit pedagogický sbor a přijalo pro školní rok 2004/2005 mladou učitelku s kurzem anglického jazyka. Pedagogové školy absolvovali kurzy, semináře a dílny, které byly přínosem nejen pro ně, ale i pro celou školu. Pravidelně se zúčastňovali akcí věnujících se estetické výchově, problematice projektového vyučování, jazykového vyučování, problematice RVP ZV a SIPVZ.

Jako škola zapojená v síti M.R.K.E.V. soustavně usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy do výuky i do celkového života školy. Samozřejmostí se stala výchova žáků k péči o životní prostředí a k třídění odpadů.