Úvod

Chod školy značně ovlivnilo přijetí nového školského zákona a zákona o pedagogických pracovnících (Zákon č. 561/2004 a 563/2004). Oba zákony byly přijaty v průběhu školního roku, ale jejich platnost a účinnost se ihned promítla do jeho chodu: nově byly stanoveny podmínky přijímacího řízení; nový způsob klasifikace ovlivnil vydávání vysvědčení především v první třídě; nadúvazkové hodiny jsou odměňovány dvojnásobkem průměrné hodinové mzdy a odčerpávají značné množství přidělených finančních prostředků. Změny nastaly též ve stravování zaměstnanců. Veškeré vyhlášky k oběma zákonům vyšly během měsíců ledna až května 2005. Vedení školy, zástupci odborové organizace a účetní školy se proto intenzivně zapojují do seminářů k nové školské problematice.

Základní škola od začátku školního roku 2004/2005 připravuje vlastní Školní vzdělávací program a pedagogičtí pracovníci školy se na jeho tvorbě aktivně podílejí: škola má zpracován učební plán, cíle školy, pravidla pro autoevaluaci, průřezová témata, kompetence.

Financování školy je stanoveno agregovanými normativy, kde hlavním kriteriem je naplněnost školy na jednotlivých stupních. Podle výkonů se škole rozepisuje normativní počet pedagogických a provozních pracovníků. Nepřihlíží se k zařazení pracovníků do jednotlivých stupňů. Od roku 2005 se již nevyplácejí 13. a 14. platy, částka byla rozpuštěna do celkového objemu mezd.