Charakteristika školy

Charakteristika školy


Základní škola Březová nad Svitavou je škola s právní subjektivitou, hospodaří jako příspěvková organizace (IČO:62 03 22 59).

Škola dostává státní příspěvek od Krajského úřadu Pardubického kraje a příspěvek od Městského úřadu Březová nad Svitavou, který je zřizovatelem školy. Další finance získává škola rozvíjením doplňkové činnosti(pronájem tělocvičny, příprava obědů pro cizí strávníky, prodej neodebraných obědů a zbytků, pronájem sociálního zařízení). Finance slouží k zabezpečení provozu a rozvoje školy.

Každoročně jsou pro žáky zajišťovány dle finančních možností nové učebnice a učební pomůcky, je obnovováno sportovní vybavení, novými tituly je obohacována školní knihovna a jednotlivé kabinety. Škola odebírá odborné časopisy pro učitele, vychovatele i pro žáky. Tyto časopisy přispívají ke zlepšení kvality výuky.

Ve školním roce 2003/2004 se vyučovalo na 1. stupni pouze podle schválených učebnic. Postupně probíhá výměna titulů i na 2. stupni základní školy.

Rozvoj školy byl ve školním roce 2003/2004 podřízen jednotlivým krokům celkové rekonstrukce, jež probíhala za plného provozu. Výuka se odehrávala za nesmírně obtížných podmínek. Třídy 1. stupně byly vystěhovány do budovy ZUŠ Březová nad Svitavou, kde nejsou prostory uzpůsobeny pro větší počet dětí. Stísněné prostředí a kumulace tříd nevyhovovala běžnému režimu. Názorné pomůcky byly během vyučování využívány minimálně, neboť vyhledat je v náhradních kabinetech byl téměř nadlidský úkol. Žáci 2. stupně se pohybovali v stavebním bludišti. Polovina budovy byla provizorně zpřístupněna, na druhé probíhal čilí stavební ruch. Obě pracoviště byla sice oddělena tenkými stěnami, ale z důvodů propojování částí docházelo k neustálému pohybu zaměstnanců stavebních firem po celé budově. Neúnosná situace nastala při stavbě 4. nadzemního podlaží a jeho dokončování. Bezpečnost žáků a zaměstnanců školy procházela nejkritičtějším obdobím a denně se podepisovala na psychice žáků a vyučujících.

Po uvedení budovy do předběžného užívání nastalo částečné zklidnění – stěhování jednotlivých tříd a kabinetů do definitivně přidělených prostor. Do konce školního roku 2003/2004 jsme díky nesmírné obětavosti a spojenými silami žáků a zaměstnanců přemístili téměř polovinu kabinetů – jednalo se o kabinety prvoučný, výtvarný, přírodopisný, dějepisný a kabinet pro školní družinu.

Při získání dalších finančních prostředků se bude pokračovat v rekonstrukci. Nadále přetrvává neutěšený stav tělocvičny, školního dvora a školního hřiště.