Akce

Listopad - Prosinec

                                                                       Projekt voda

t_P1020423.jpg

Ve čtvrtek 24. listopadu a v pátek 25. listopadu proběhl v naší škole projektový den věnovaný vodě.

Ve čtvrtek se projektového dne zúčastnila 5., 6. a 7. třída. V pátek pak 1.- 4. třída.

Celému dni předcházela dlouhá příprava ve spolupráci se zaměstnankyněmi Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

Během listopadových hodin výtvarné výchovy vytvářeli žáci II. stupně obrázky, v nichž ilustrovali písně a básně o vodě. Jejich společnou prací pak byl „kapkopád“, který je zavěšen v budově školy mezi schodištěm. Projektový den obohatili i velmi zdařilou vlastní básnickou tvorbou.

A pak nastal „den D“.

Jak už jsem výše uvedla, tématem projektového dne se stala Voda – její význam, vlastnosti a ochrana.

Aktivity projektového dne byly rozděleny do dvou částí:

a) naučně vzdělávací část věnovaná experimentům s vlastnostmi vody

b) zábavně kreativní část ve formě únikové hry se záchranou vodní víly Vodolíny

 

Žáci jednotlivých tříd se rozdělili na polovinu, jedna vždy sledovala pokusy, do kterých se žáci aktivně zapojovali. Druhá část tříd odešla do tělocvičny, zde vznikla smíšená družstva. Ta procházela jednotlivá stanoviště a snažila se vysvobodit vílu Vodolínu, ochránkyni vodních pramenů, ze spárů lesního ducha Lešije. Všechny aktivity této únikové hry vedly k rozvoji

* Prostorové orientace

* Poznávání druhů vodních živočichů

* Poznávání druhů léčivých bylin

* Orientace na mapě

* Smyslů – hmatu, zraku

* Logického myšlení – šifrování

 

 

Experimentální část byla složena z pokusů, které měly dětem představit vlastnosti vody, její kouzlo a překvapivé reakce. Součástí praktických ukázek byly tyto fyzikální a přírodovědné jevy:

* Kapilární elevace a vzlínání vody – pokus se zelnými listy

* Vliv gravitace a hydrostatického tlaku na vodu – v různých nádobách vždy voda zaujala vůči zemi vodorovnou polohu – užití vodováhy

* Povrchové napětí – potápění mincí do vody čisté a vody s detergentem

* Hustota vody – pokus s vejcem ponořeným do vody, ve slané vodě plave nahoře, model teplovodního topení

* Adheze a koheze – voda stéká po provázku do druhé nádoby, neboť síly působící mezi molekulami vody jsou silnější než síla gravitační

* Atmosférický tlak – pokus se sklenicí vody a papírem

* Koloběh vody – pokus s ledem a horkou vodou

* Ochrana vody a půdy – filtrace a půdní eroze

 

Oba projektové dny byly pro žáky velmi obohacující, inspirující a zábavné. Za to patří velký dík zejména paní Jolaně Folkmanové z Brněnských vodáren a kanalizací a jejím spolupracovníkům.

Síla víry

Jakub Nedoma

Plazím se pod sluncem, umírám touhou,

že naleznu voděnku protékat strouhou,

po dlouhém dni docházejí mi síly,

já se však nevzdávám své pevné víry.

 

Slunce již zapadá, vstupuji do lesa,

v tu chvíli zčernají veškerá nebesa,

na černá nebesa luna se dere,

má víra s odvahou stále se pere.

 

Po chvíli cesty už vzdávám se naděje,

již není nic, co mě na srdci zahřeje,

v tu chvíli spatřím, třpytivou zář,

konečně omyji svou seschlou tvář.

 

Přicházím k studánce, padám do kapradí,

voděnka pozvolna vtéká mi do dlaní,

na staré časy já právě tedˇ vzpomínám,

zavírám oči a pomalu usínám.

Etiketa

S blížícím se koncem roku 2022 proběhl na naší škole preventivní program zaměřený na etiketu. Program byl rozdělen do dvou dnů 12. a 13. prosince 2022. První den se ho účastnil 1. stupeň, druhý den byl věnován dvouhodinovým blokům pro žáky 2. stupně.

Program obsahoval důležitá pravidla etikety, se kterými se žáci setkávají v každodenním životě jak na půdě školy (např. na chodbě, v jídelně, u sborovny, ve třídě), tak mimo ni (např. v restauraci, v kině, při cestování). Zábavnou formou pomocí scének žáci aplikovali svoje zkušenosti před třídou, ta posuzovala správnost řešení dané situace, popř. bylo vysvětleno, jak správně danou situaci co nejlépe vyřešit (v rámci slušného chování).

t_etiketa---foto.jpgt_etiketa---foto1.jpgt_etiketa---foto2.jpgt_etiketa---foto3.jpg

Doufám a věřím, že program byl pro mnohé žáky poučným a pravidla etikety nebudou opomíjet.