Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 > Příloha č.15-Hospodaření

Příloha č.15-Hospodaření

Organizace: Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy

             
             
    VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  
    sestavený k 31.12.2009    
             
    Název nadřízeného orgánu :    
    KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICE    
             
    Název a sídlo účetní jednotky :    
    ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU  
    IČO :  62 03 22 59      
             
Č. účtu Text     rozpočet 09 čerpání 09 vypořádání 09
Příjmy :       ****************************************************
691 50 příspěvek SR celkem  7362707,00 7362707,00  
v tom mzdové prostředky   5238430,00 5238430,00  
  ostatní osobní náklady 22000,00 22000,00  
  pojistné ZP + SP   1731321,00 1731321,00  
  FKSP     104769 104769,00  
  prostředky na ONIV   266187 266187  
             
  Příjmy celkem   7362707,00 7362707,00  
Výdaje :       ****************************************************
501 52 učebnice, školní potřeby 47000,00 52696,00  
501 53 knihy, učební pomůcky 9500,00 36935,00  
501 60 pracovní oděvy   1000,00 677,00  
512 50 cestovné     12500,00 9345,00  
512 50 992 cestovné DVPP   0,00 7089,00  
51853 výukové programy   0,00 18471,00  
51852  vzdělávání    22000,00 1200,00  
51852 992 vzdělávání DVPP     0,00 24065,00  
518 54 závodní stravování - osobní režie 39000,00 36647,00  
518 57 plavání     21000,00 25680,00  
51858 ostatní služby    15000,00 15000,00  
521 50 hrubé mzdy     5238430,00 5238430,00  
521 60 hrubé mzdy dohody   22000,00 22000,00  
524 50 zdravotní pojištění     473582,00 471463,00  
524 60 sociální pojištění     1314348,00 1259858,00  
527 70 příděl do FKSP     104347,00 104769,00  
528 60 náhrada mzdy za DPN 21000,00 16790,00  
549 51 zákonné pojištění pracovních úrazů 22000,00 21592,00  
  Výdaje celkem   7362707,00 7362707,00  
  Hospodářský výsledek SR   0,00  
  VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY      
  sestavený k 31.12.2009      
             
  Název nadřízeného orgánu :      
  MĚSTO BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU      
             
    Název a sídlo účetní jednotky :      
  ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU    
  IČO :  62 03 22 59        
             
Č. účtu   Text   rozpočet 09 čerpání 09 vypořádání 09
Příjmy :        ************************************************
691 11 provozní příspěvek USC 1760000,00 1635339,06  
v tom provozní příspěvek ZŠ 1454000,00 1320530,00 133470,00
  provozní příspěvek pro jídelnu(věcné náklady žáci) 360000,00 314809,06 45190,94
602 19 300 tržby - poplatky ŠD   0,00 47833,00  
644 01 úroky     0,00 12978,31  
648 10 použití rezervního fondu 0,00 56595,00  
649 10 jiné ostatní výnosy hlavní činnosti 0,00 0,00  
654 01 tržba z prodeje - sběr papíru 0,00 2886,00  
  Příjmy celkem   1814000,00 1755631,37 178660,94
Výdaje :        ************************************************
501 12 učebnice, školní potřeby 0 0,00  
501 13 knihy, učební pomůcky  5000,00 56532,60  
501 14 materiál na opravy     5000,00 4559,00  
501 15 předplatné novin a časopisů 15000,00 20056,00  
501 16 čisticí prostředky   55000,00 48261,00  
501 17 drobný DHM     54000,00 235136,00  
501 19 ostatní       110000,00 107068,49  
502 10 elektřina     255000,00 118133,00  
502 20 voda     25000,00 23373,50  
502 30 plyn     509000,00 316629,00  
511 20 opravy učebních pomůcek 0,00 2800,00  
511 30 opravy strojů a zařízení 10000,00 34809,00  
511 40 stavební údržba    0,00 0,00  
511 41 ostatní opravy   0,00 0,00  
511 42 udržovací práce   0,00 1552,00  
512 15 akce se žáky - zahraniční 0,00 3489,00  
512 20 ostatní cestovné   3500,00 3971,00  
518 10 stravovací služby - závod. stravování      
518 10 stravovací služby - školní stravování 416000,00 354422,50  
518 11 poštovné     3000,00 1955,00  
518 12 konzultační služby   0,00 0,00  
518 13 telefon, internet   50000,00 47589,72  
518 15 vložné na semináře a školení 8000,00 13427,00  
518 16 náklady na LVK   12000,00 11000,00  
518 17 nákup drobného DNM 6000,00 29834,00  
518 18 ostatní služby   110000,00 152695,42  
518 40 plavání     9000,00 8500,00  
549  01 náklady na peněžní služby 20000,00 14236,00  
549 10 pojištění     20000,00 22527,25  
551 10 odpisy DHM   113500,00 117057,00  
  Výdaje celkem   1814000,00 1749613,48  
  Hospodářský výsledek ÚSC   6017,89  
 
         


                   
                   
Tabulka rozboru hospodaření k 31. 12.  2009        
                   
                   
                   
Hospodářský výsledek z příspěvku ÚSC a ostatních příjmů   6017,89    
Hospodářský výsledek z příspěvku SR       0,00    
Hospodářský výsledek z DČ                  8577,00    
                   
Hospodářský výsledek celkem       14594,89    
                   
                   
                   
Zdroje a návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku  
                   
Rozdělení do fondů              
    Fond odměn FKSP   Fond rezervní Fond reprodukce
Příspěvek ÚSC 1000,00   0,00   5017,89   0,00  
Příspěvek SR 0,00   0,00   0,00   0,00  
  0,00   0,00   8577,00   0,00  
Celkem   1000,00   0,00   13594,89   0,00  
                   
                   
                   
Stav fondů Fond odměn FKSP   Fond rezervní Fond reprodukce
Stav k 31.12.2009 90033,00   41709,96   96999,43   17420,70  
Příděl z HV 1000,00   0,00   13594,89   0,00  
Stav k 1.1.2010 91033,00   41709,96   110594,32   17420,70  
                   
                   
Fondy má škola v plné výši kryty finančními prostředky.        


Výnosy z doplňkové činnosti k 31.12.2009
 
           
           
č.účtu                   Text   rozpočet 09 čerpání 09
Příjmy          
602 VHČ nájem   0,00 11150,00
           
Příjmy celkem       11150,00
Výdaje          
        0,00 2573,00
Výdaje celkem     0,00 2573,00
  Hospodářský výsledek DČ   8577,00