Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Výsledky kontrolní činnosti

Výsledky kontrolní činnosti

Kontrola OSSZ ve Svitavách
Ve dnech 4. – 5. 11. 2004 provedla paní Ilona Jansová z OSSZ ve Svitavách kontrolu pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění, výplaty dávek nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění za období roku 2003 a 2004. Kontrolou nebyly zjištěny žádné přeplatky a nedoplatky, sociální pojistné je odváděno včas. Nápravná opatření nebyla uložena.

Kontrola ČŠI Pardubický inspektorát
Předmětem inspekce konané ve dnech 8. – 11. 11. 2004 se staly personální a materiálně-technické podmínky vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání v českém jazyce, anglickém jazyce, německém jazyce a tělesné výchově. Inspekční zpráva je přiložena.

Kontrola MěÚ Březová nad Svitavou
Dne 25. 11. 2004 za přítomnosti paní ředitelky Mgr. Bohuslavy Zelené a účetní příspěvkové organizace paní Jarmily Šudomové byla provedena kontrola příspěvkové organizace ZŠ. Předmětem kontroly bylo vedení knihy došlých faktur, čerpání mzdových prostředků, kontrola účetních dokladů, využití příspěvků Mě;Ú a kontrola účtu FKSP. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky, drobné chyby byly odstraněny během kontroly. Opatření nebylo třeba ukládat.

Kontrola VZP ve Svitavách
Dne 5. 5. 2005 zkontrolovala paní Jitka Kaderková z VZP Svitavy placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období od 1. 1. 1995 do 31. 3. 2005. Nebyly shledány žádné rozdíly v plnění odvodu pojistného. Pojistné je sráženo ze správných vyměřovacích základů a oznamovací povinnost je plněna v souladu se zákonem. Nápravná opatření nebyla uložena.