Dokumenty > Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 > Příloha č. 10 - Inspekční zpráva

Příloha č. 10 - Inspekční zpráva

Inspekční zpráva

Česká školní inspekce - Pardubický inspektorát


Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy

Moravské nám. 15, 569 02 Březová nad Svitavou

Identifikátor školy: 600 100 642

Termín konání inspekce: 8. - 11. listopad 2004


Čj.: J4-1055/04-2713

Signatura: kj4cy109

Charakteristika školy

Zřizovatel: Obec Březová nad Svitavou
Právní forma: příspěvková organizace
Součásti školy: základní škola (ZŠ), školní družina (ŠD), školní jídelna (ŠJ)
Základní škola - kapacita: 200 žáků
Aktuální počet žáků ZŠ: 196
Počet tříd: 9
Počet ročníků: 9

Předmět Inspekce

Personální a materiálně-technické podmínky vzdělávání, průběh a výsledky vzdělávání v českém jazyce, anglickém jazyce, německém jazyce a tělesné výchově.

PERSONÁLNÍ podmínky vzdělávání


Český jazyk vyučuje celkem sedm učitelek. Na prvním stupni pracuje pět učitelek, čtyři jsou odborně i pedagogicky způsobilé k výuce na tomto stupni základní školy, jedna vyučující je absolventkou magisterského vysokoškolského studia v oboru vychovatelství. Na druhém stupni vyučují dvě učitelky. Obě mají odbornou i pedagogickou způsobilost pro výuku českého jazyka na druhém stupni základní školy.


Anglický jazyk vyučují ve škole celkem dvě učitelky. Jedna je kvalifikovaná pro výuku anglického jazyka. Podmínky odborné a pedagogické způsobilosti však nesplňuje žádná z nich. Vyučující jediné skupiny německého jazyka ve škole splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti k výuce jiného cizího jazyka. Kvalifikovaná učitelka anglického jazyka i vyučující německého jazyka absolvují další vzdělávací akce (ve školním roce 2003/2004 šest vzdělávacích akcí). Třetí vyučující nastoupila do školy v letošním školním roce, i ona se v oblasti anglického jazyka dále vzdělává.

Tělesnou výchovu na prvním stupni učí pět pedagogických pracovníků, pouze jedné učitelce chybí odborná způsobilost pro výuku tohoto předmětu. Na druhém stupni vyučují tělesnou výchovu dvě učitelky, jedna z nich má pouze pedagogickou způsobilost (učí jen dvě hodiny tělesné výchovy), druhá splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti.

Organizační struktura školy je účelná a funkční. Informace jsou zaměstnancům sdělovány písemnou formou prostřednictvím informační tabule ve sborovně. Informace týkající se jednotlivých zaměstnanců jsou projednávány osobně. Ke komunikaci zaměstnanců školy slouží i vnitřní počítačová síť. Další informace jsou uvedeny v „Plánu práce Základní školy Březová nad Svitavou pro školní rok 2004/2005“, jehož součástí jsou i termíny pedagogických rad, třídních schůzek a konzultací s rodiči.

Poradním orgánem ředitelky školy je pedagogická rada. Zřízeny jsou tři metodické orgány (metodické sdružení prvního stupně, předmětové komise přírodovědných předmětů a společenskovědních předmětů), které se scházejí čtyřikrát ročně. Aktuální problémy jsou řešeny při neformálních jednáních mezi pedagogy v průběhu celého školního roku.

Řád školy, schválený pedagogickou radou dne 26. srpna 2004, obsahuje všechny povinné části. Plně vyhovuje potřebám školy. Rozvrh hodin je sestaven s ohledem na výkonnostní křivku žáka během dne a jejich věkové zvláštnosti.

Kontrolní a hospitační činnost podporuje zlepšování kvality vzdělávání (ve školním roce 2003/2004 bylo ředitelkou školy uskutečněno 22 hospitací u 12 pedagogických pracovníků).

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2003/2004 zaměřeno především na získávání a prohlubování počítačové gramotnosti, metodicko-jazykovou přípravu v jazyce anglickém a rozšíření odborných znalostí potřebných pro výuku žáků na prvním a druhém stupni. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 14 pedagogických pracovníků školy.

Personální podmínky školy jsou velmi dobré, umožňují škole realizovat zvolený vzdělávací program.

Materiálně-technické podmínky vzdělávání


Nově rekonstruovaná budova školy je umístěna v centru obce. Škola má devět kmenových tříd, odborné pracovny výpočetní techniky, výtvarné výchovy, fyziky a chemie, menší tělocvičnu a dobře vybavenou posilovnu. Další prostory slouží pro kabinety, sborovnu, ředitelnu a školní stravování. Učebny školy jsou světlé, prostorné a esteticky upravené. Všechny jsou vybavené novým žákovským nábytkem.

Výuka českého jazyka i cizích jazyků probíhá většinou v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Zejména na prvním stupni byly učebny vybaveny řadou nástěnných tabulí, které se vztahovaly k probíranému učivu. Odbornou pracovnu pro výuku českého jazyka ani cizích jazyků škola nemá. Pro práci mají vyučující i žáci možnost využít kromě učebnic i dostatek dalších pomůcek. Chybí dostačující počet žákovských překladových slovníků pro anglický jazyk.

Tělesná výchova se vyučuje v menší tělocvičně s udržovaným parketovým povrchem, má základní vybavení pro plnění osnov. V letošním roce bylo zakoupeno nové gymnastické nářadí. Místo chybějícího školního hřiště jsou za příznivého počasí využívány veřejné prostory v blízkosti školy (travnatá plocha a menší hřiště s prašným povrchem). Pro výuku atletických disciplín má škola nevyhovující podmínky.

Materiálně-technické podmínky školy pro výuku českého jazyka a cizích jazyků jsou velmi dobré, pro výuku tělesné výchovy dobré. Umožňují škole realizovat zvolený vzdělávací program v uvedených předmětech.

průběh a výsledky vzdělávání


Vzdělávací programy

Škola pracuje podle vzdělávacího programu Obecná škola, schváleného MŠMT dne 17. března 1997 pod čj. 12035/97-20, ve znění úprav a dodatků. Učební plán je v souladu se zvoleným vzdělávacím programem. Povinná dokumentace školy zachycuje průkazně průběh vzdělávání.

Čtyři žáci pracují podle individuálního vzdělávacího programu pro výuku německého jazyka. Jsou to žáci, kteří do školy nastoupili později a v jejichž třídách neprobíhá výuka německého jazyka.

Škola se snaží nabídkou vlastních zájmových útvarů (přírodovědný, gymnastický, kondiční cvičení, míčové hry) a pořádáním akcí pro žáky a veřejnost (koncerty školního pěveckého sboru „Březováček“, výstavky, projektové dny a kulturní pořady, dětský den, školní olympiáda) o prevenci sociálně-patologických jevů a o soustavné zlepšování zájmu veřejnosti o její práci. Široká veřejnost je o činnosti školy informována prostřednictvím časopisů „Školní kurýr“ a „Březovský občasník“. Nejaktuálnější informace jsou veřejnosti sdělovány městským rozhlasem.

Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy v českém jazyce

Stanovené cíle byly zpravidla v souladu s aktuálním stavem ve třídě, probíraná témata navazovala na předcházející učivo. Na sledované hodiny byly učitelky velmi dobře připraveny. Dlouhodobé plánování je funkční, tematické plány učiva jsou zpracovány. Výuka byla po věcné i odborné stránce správná ve všech sledovaných hodinách.

Ve většině sledovaných hodin na prvním stupni učitelky využívaly dostatečné množství pomůcek (pracovní listy, kartičky, kopírované texty, magnetické tabule) a schválené učebnice. Na druhém stupni byly využívány převážně pouze učebnice. V jedné hodině na druhém stupni učitelka využila CD přehrávač (ukázka z prózy Karla Čapka). Výpočetní technika ve výuce využita nebyla.

Výuka zpravidla navazovala na předchozí učivo kontrolou znalostí a dovedností. Ve většině sledovaných hodin dodržovaly učitelky základní strukturu vnitřního členění hodiny, často ale chybělo zhodnocení práce žáků v závěru hodiny a shrnutí učiva. Téměř všechny sledované hodiny byly prodlouženy do začátku přestávky. Zpravidla byl zaznamenán vyvážený poměr mezi samostatnou a frontální prací, v některých hodinách se objevila i práce ve skupinách. Na prvním stupni učitelky využívaly pro výuku koberec. Ve všech sledovaných hodinách projevovaly učitelky taktní a citlivý přístup k žákům. Pracovní tempo bylo přiměřené. Učitelky se zpravidla snažily uplatnit i mezipředmětové vztahy. Komunikační dovednosti byly rozvíjeny zejména v hodinách slohu, ale i v některých hodinách mluvnice na prvním stupni.

Žáci byli vhodně motivováni, především ve vstupní části hodiny. Využívány byly zejména různé formy opakování a procvičování dříve probraného učiva. Zejména na prvním stupni učitelky využívaly osobních zkušeností a prožitků žáků. Průběžnou motivaci, interakci a komunikaci ovlivňovaly osobnostní vlastnosti vyučujících. Relaxaci byl věnován prostor především na prvním stupni (střídání činností, zpěv u klavíru apod.), ale i v některých hodinách na druhém stupni. Žáci akceptovali stanovená pravidla komunikace, byli zpravidla aktivní, pracovali soustředěně a se zájmem Ve většině sledovaných hodin měli možnost projevit svoje názory. Hodnocení žáků bylo převážně verbální a kladné.

Průběh a výsledky vzdělávání v českém jazyce jsou velmi dobré.

Průběh a výsledky vzdělávání v anglickém jazyce a německém jazyce

Cíle výuky byly přiměřené, učivo navazovalo na předchozí témata. Ve výuce se citelně neprojevila chybějící odborná a pedagogická způsobilost vyučujících. V oblasti odborné správnosti nebyly zaznamenány nedostatky, v metodicko-didaktické oblasti byly opomíjeny některé z částí vyučovací hodiny.

V hospitovaných hodinách byly kromě učebnic využity úkoly připravené na tabuli, karty se slovní zásobou, karty s obrázky, kazetový radiomagnetofon, kopírované materiály, pexeso. Třídy nebyly většinou podnětně vybavené pro výuku cizích jazyků.

Vyučující uplatňovaly převážně práci frontální, byl zaznamenán i individuální přístup k žákům. V některých hodinách byla zařazena práce žáků ve dvojicích, ojediněle sborové mluvení. Učivo bylo žákům předkládáno přiměřeně jejich schopnostem. Vyučující vedly hodiny vhodně částečně v jazyce anglickém, či německém, částečně v jazyce českém. Přiměřený prostor byl ponechán samostatné práci žáků. Chybělo častější zařazování hravých metod a forem práce

Vyučující vytvářely ve skupinách vynikající atmosféru, ze které byl znát vzájemný respekt. Dalšími motivačními faktory byly pro žáky možnost sebevyjádření, názornost, zpětná vazba i motivace audiovizuální.

Při hodnocení žáků využívaly vyučující zejména pochvaly, povzbuzování, oceňování výkonu. Požadavky při klasifikaci byly přiměřené, důsledně byly vyžadovány opravy chyb. V hodinách byla opomíjena závěrečná část, většinou nebylo využito ani hodnocení učitelkou, ani vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků.

Průběh a výsledky vzdělávání v anglickém a německém jazyce jsou velmi dobré.

Průběh a výsledky vzdělávání v tělesné výchově

Ve sledovaných hodinách odpovídaly stanovené cíle výuky aktuálnímu stavu jednotlivých tříd. Cvičení navazovalo na učivo z předchozích vyučovacích jednotek. Ve všech sledovaných hodinách tělesné výchovy učitelky respektovaly fyzické i pohybové předpoklady jednotlivých žáků a využívaly individuální přístup k žákům. Při výuce používaly správné sportovní názvosloví. Chybějící odborná způsobilost u jedné z učitelek neměla zásadní vliv na kvalitu výuky. Převážná většina sledovaných hodin byla velmi dobře připravena, pro žáky byla výuka zajímavá a přínosná.

V hodinách tělesné výchovy na prvním stupni využívaly učitelky častěji motivační prvky, vhodným střídáním jednotlivých cvičení udržovaly zájem žáků o aktivní pohyb. Mezi velmi dobré až vynikající patřily hodiny tělesné výchovy prvního, třetího, pátého, osmého a devátého ročníku. V těchto vyučovacích jednotkách bylo zařazeno dostatečně dlouhé rozcvičení, odpovídající cíli hlavní části hodiny. Učitelky preferovaly efektivitu výuky využíváním cvičení žáků na stanovištích, při nácviku míčové techniky byl používán dostatečný počet vhodných míčů. Ve dvou vyučovacích hodinách bylo zařazeno i cvičení s hudbou (aerobní cvičení a tanec)

V průběhu výuky převládalo pozitivní hodnocení výkonů žáků, ve dvou vyučovacích jednotkách však nebyl dostatečně kladen důraz na bezpečnost výuky (doběh žáků do zdi tělocvičny). V některých vyučovacích hodinách chybělo závěrečné zhodnocení splnění stanovených úkolů a činnosti žáků v hodině.

Průběh a výsledky vzdělávání v tělesné výchově jsou velmi dobré.

Výsledky vzdělávání zjišťované školou

Vedení školy využívá ke sledování a kontrole výsledků vzdělávání běžných prověrek, které vyučující v jednotlivých předmětech zadávají v průběhu celého školního roku. Rozborem výsledků vzdělávání a sebehodnocením práce se zabývají pedagogičtí pracovníci v rámci pohovorů s ředitelkou školy.

Každoročně jsou žákům zadávány i testy SCIO. Škola analyzuje jejich výsledky a zobecňuje získané informace.

Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání

Celkově měly průběh a výsledky vzdělávání a výchovy ve výše uvedených předmětech velmi dobrou úroveň.

další Zjištění


V průběhu inspekce byla uskutečněna tematicky zaměřená inspekce „Autoevaluace základních a středních škol“.

Budova školy byla celkově rekonstruována nákladem 55 milionů korun. Půdní vestavbou vznikly další prostory umožňující realizovat výchovně vzdělávací činnost v příjemném prostředí. Školní tělocvična rekonstruována nebyla.

Na základě vypracovaného projektu byl škole Krajským úřadem Pardubice poskytnut grant na projekt „Podpora činnosti kroužku gymnastiky“ v hodnotě 10 000 Kč.

Výčet dokladů, o které se inspekční zjištění opírá


1. Plán práce Základní školy Březová nad Svitavou pro školní rok 2004/2005
2. Priority vedení školy na školní rok 2004/2005 ze dne 26. srpna 2004
3. Řád školy schválený pedagogickou radou dne 26. srpna 2004
4. Informační systém školy čj. 203/2004 ze dne 26. srpna 2004
5. Zřizovací listina Základní školy Březová nad Svitavou čj. 633 ze dne 13. prosince 1994 a dodatek č. 1 ze dne 25. března 2002
6. Rozhodnutí MŠMT o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení čj. 29 900/02 ze dne 14. listopadu 2002
7. Učební plán Základní školy Březová nad Svitavou pro školní rok 2004/2005
8. Přehled nepovinných předmětů a zájmových úvarů ve školním roce 2004/2005
9. Tematické plány učiva pro školní rok 2004/2005
10. Katalogové listy žáků (aktuální ve školním roce 2004/2005)
11. Třídní výkazy vedené ve školním roce 2004/2005
12. Třídní knihy za školní rok 2003/2004
13. Třídní knihy vedené ve školním roce 2004/2005
14. Výběr žákovských knížek a sešitů
.15. Rozvrh vyučovacích hodin a přestávek pro školní rok 2004/2005
16. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004
17. Přehled hospitací za školní rok 2003/2004
18. Plán kontrolní činnosti a hospitací na školní rok 2004/2005
19. Plán pedagogických rad na školní rok 2004/2005
20. Plán třídních schůzek a konzultací s rodiči na školní rok 2004/2005
21. Zápisy ze schůzek přírodovědných předmětů (z 23. října 2003 a 23. března 2004)
22. Zápisy ze schůzek společenskovědních předmětů (z 10. října 2003, 27. ledna a 12. května 2004)
23. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 2003/2004
24. Rozpočtové opatření Krajského úřadu v Pardubicích na podporu volnočasových aktivit č. 33 ze dne 19. května 2004

závěr


Zajištění výuky odborně a pedagogicky způsobilými učiteli je v předmětech český jazyk a tělesná výchova na velmi dobré úrovni. Zajištění výuky cizích jazyků je dobré.

Plánování, řízení a kontrolní činnost mají velmi dobrou úroveň. Kontrolní a hospitační činnost podporuje zlepšování kvality vzdělávání. Ve školním roce 2003/2004 bylo vedením školy uskutečněno celkem 22 hospitací. Ředitelka školy podporuje a má přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

Personální podmínky vzdělávání a výchovy jsou celkově velmi dobré.

Nově rekonstruovaná škola (za 55 milionů Kč) má dostatečně velké a světlé učebny. Všechny jsou zařízené novým nábytkem. Pro práci mají žáci i vyučující možnost využívat dostatek školních pomůcek. Nedostatky jsou ve vybavení školy pro výuku tělesné výchovy (malá tělocvična, chybí hřiště).

Celkově jsou materiálně-technické podmínky vzdělávání velmi dobré.

Ve sledovaných vyučovacích hodinách převládal pozitivní přístup k žákům. Výuka většinou navazovala na předchozí učivo kontrolou žákovských znalostí a dovedností. Učitelé dodržovali základní strukturu vnitřního členění hodin.

Průběh a výsledky vzdělávání ve výše uvedených předmětech mají celkově velmi dobrou úroveň.

Hodnotící stupnice:
vynikající - velmi dobrý - dobrý (průměrný) - vyhovující - nevyhovující

Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy

Školní inspektor, vedoucí týmu - Mgr. František Víšek, členka týmu - Mgr. Jana Richterová, člen týmu - Mgr. Pavel Skokan

Ve Svitavách dne 29. prosince 2004

Datum a podpis ředitelky školy stvrzující převzetí inspekční zprávy:
Datum převzetí inspekční zprávy: 6. ledna 2005


Dle § 19 odst. 7 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení na adresu pracoviště vedoucího inspekčního týmu, tj. Česká školní inspekce, Milady Horákové 10, 568 02 Svitavy. Připomínky k obsahu inspekční zprávy se stávají její součástí.

Další adresáti inspekční zprávy:
Krajský úřad – odbor školství
Zřizovatel - 28.1.2005 - J4-1055-2713
Rada školy

Připomínky ředitelky školy
Připomínky nebyly podány.