Zahájení vyučování 1. 9. 2009
Podzimní prázdniny 29. - 30.10.2009
Vánoční prázdniny 23.12.2009 - 1.1.2010
Konec 1. pololetí 28.1.2010
Pololetní prázdniny 29.1.2010
Jarní prázdniny 22.2.- 28.2.2010
Velikonoční prázdniny 1. - 2.4.2010
Konec školního roku 30.6.2010

Plán třídních schůzek a konzultací s rodiči

Náplň práce:
  1. Informace pro rodiče-prospěch a chování žáků, provoz školy, akce školy,…
  2. Řešení připomínek, přání, požadavků rodičů
  3. Informace o plnění Minimálního preventivního programu pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek "ŠKOLA BEZ DROG"
  4. Informace o volbě povolání ( v součinnosti s Úřadem práce Svitavy)
  5. Spolupráce s PPP Svitavy

Plán třídních schůzek a konzultací s rodiči

Pravidelné třídní schůzky nebo konzultace(podle potřeb třídních učitelů a školy) budou svolány v těchto termínech:

Podle potřeb provozu školy budou svolány mimořádné třídní schůzky.
Ze třídních schůzek a konzultací s rodiči bude proveden zápis.

PLÁN PEDAGOGICKÝCH RAD na školní rok 2009/2010

Náplň práce:
1. Zajištění provozu školy-plány práce, BOZP, řády a směrnice školy, pokyny k práci zaměstnanců školy, spolupráce pracovníků školy,…
2. Hodnocení prospěchu a chování žáků
3. Zprávy o práci výchovného poradce a školního protidrogového koordinátora
4. Zprávy o činnosti školní knihovny
5. Hodnocení práce školy
6. SVP
7. Ochrana člověka za mimořádných situací

Termíny:
27. 8. 2009 – zahajovací ped. rada
16.11.2009 – čtvrtletní ped. rada
21. 1. 2010 – pololetní ped. rada
27. 4. 2010 – čtvrtletní ped. rada
22. 6. 2010 – závěrečná ped. rada
29. 6. 2010 – hodnotící ped. rada


Podle potřeb provozu školy budou zařazeny mimořádné pedagogické rady a pracovní porady.
Z každé rady a porady bude proveden zápis.

Vyučovací předměty

Ročník Povinné předměty Volitelné předměty Nepovinné předměty
6. Český jazyk – Č
Anglický jazyk – A
Dějepis – D
Občanská výchova – Ov
Zeměpis – Z
Matematika – M
Přírodopis – Př
Fyzika – F
Hudební výchova – Hv
Výtvarná výchova – Vv
Tělesná výchova – Tv
Pracovní výchova - Pv
Základy práce s počítačem – Zp
Konverzace v angl. jazyce – Ak
Seminář z českého jazyka - Čs
Seminář z matematiky – Ms
Dramatická výchova – Dv
7. Český jazyk – Č
Anglický jazyk – A
Dějepis – D
Občanská výchova – Ov
Rodinná výchova – Rv
Zeměpis – Z
Matematika – M
Přírodopis – Př
Fyzika – F
Hudební výchova – Hv
Výtvarná výchova – Vv
Tělesná výchova – Tv
Předmět prohloubeného výkladu fyzika – PpvF
Konverzace v angl. jazyce – Ak
Literární výchova – Lv
Matematické praktikum – Mp
Základy práce s počítačem – Zp
Sport a pohybové aktivity – SPA
Ved. domác. a přípr. pokrmů - Vd
8. Český jazyk – Č
Anglický jazyk – A
Dějepis – D
Občanská výchova – Ov
Rodinná výchova – Rv
Zeměpis – Z
Matematika – M
Přírodopis – Př
Fyzika – F
Chemie – Ch
Hudební výchova – Hv
Výtvarná výchova – Vv
Tělesná výchova – Tv
Předmět prohloubeného výkladu chemie – PpvCh
Konverzace v angl. jazyce – Ak
Literární výchova – Lv
Matematické praktikum – Mp
Základy práce s počítačem – Zp
Sport a pohybové aktivity – SPA
9. Český jazyk – Č
Anglický jazyk – A
Dějepis – D
Občanská výchova – Ov
Rodinná výchova – Rv
Zeměpis – Z
Matematika – M
Přírodopis – Př
Fyzika – F
Chemie – Ch
Hudební výchova – Hv
Výtvarná výchova – Vv
Tělesná výchova – Tv
Předmět prohloubeného výkladu zeměpis – PpvZ
Literární výchova – Lv
Matematické praktikum – Mp
Rýsování a technické kreslení – RTk
Základy práce s počítačem – Zp
1.st.     Zdravotní tělesná výchova – ZTv
Sborový zpěv – SbZ