ÚvodHistorie Škola dnesJídelnaŠDAkceFotoDokumentyPovinné informaceVýchovné poradenstvíRadaDumyKontaktOchrana osobních údajů
Výsledky Recyklohraní | 01.03.2011

 

CERTIFIKÁT RECYKLOHRANÍ  (zobrazit)

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin

Loni jsme odevzdali k recyklaci 20 televizí a 11 monitorů


 

Žáci naší školy se díky projektu Recyklohraní dovídají zajímavosti o recyklaci odpadů a mají možnost přímo třídit drobné vysloužilé spotřebiče. Škola loni předala k recyklaci také staré televize a monitory z počítačové učebny. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci žáky vytříděných elektrozařízení v rámci projektu Recyklohraní.

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování iniciovala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 20 televizí a 11 monitorů. Tím jsme uspořili 4 kWh elektřiny, 91 litrů ropy, 23 229 litrů vody a 209 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 1 tunu CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 5 tun“, popsala konkrétní úspory pro životní prostředí Mgr. Kateřina Macháňová, koordinátor EVVO na škole.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla.

Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektrospotřebiče nevyhazují do směsného odpadu nebo dokonce do přírody, ale nosí je do sběrného dvora.
 
 

Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů pro životní prostředí:

 

ZŠ Březová nad Svitavou
TV
Monitory
Celkem
Počet sebraných kusů za rok 2010
20
11
31
Úspora elektrické energie (MWh)
3
1
4
Úspora ropy (l)
57
34
91
Úspora primárních surovin (t)
193
16
209
Úspora vody (m3)
14 781
8 448
23 229
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)
3
2
5
Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2 ekv)
1
0
1

 


 
Matematický Klokan | 18.03.2011
 
Dne 18. března 2011 se žáci 2. – 9. třídy během šedesátiminutového testu zamýšleli nad logickými úkoly z aritmetiky, které je v rámci každoročního matematického Klokana řádně potrápily.

 
celá fotogalerie zde...

V pondělí 21. března 2011 podniklo 20 žáků z 5., 6., 7. a 8. třídy exkurzi do České televize na Kavčích horách, které předcházela dvouhodinová prohlídka Pražského hradu s průvodkyní.

Během přesunu po Praze žáci několikrát využili metro, jehož rychlá jízda je učarovala...

Největší úspěch však u dětí sklidila hodinová návštěva ČT, během níž se návštěvníci první české televize seznámili nejen s filmovými ateliéry na Praze 4, ale i namáhavou prací filmařů, která k filmování také patří.

Komenský a my | 23.03.2011


 


Kterého člověka si vážím a proč?

Tak tuto otázku si položil Ondřej Mrázek (8. třída) ve své soutěžní slohové práci, v níž popřemýšlel nad nejvýznamnější českou osobností, pro kterou čest, úcta i pokora – v duchu Jana Ámose Komenského - neznamenají jen prázdné pojmy.

Svou úvahou o Tomáši Garrigue Masarykovi Ondřej porotce zaujal, a zaslouženě tak postoupil do ústředního kola celorepublikové soutěže Komenský a my, jejíž 9. ročník pokračoval na ZŠ v Brandýse nad Orlicí ve dnech od 23. do 25. března 2011 jak bohatým programem, tak závěrečným vědomostním testem, ve kterém Ondřej obsadil skvělé 5. místo.

PAMĚTNÍ LIST ,,KOMENSKÝ A MY,, (zobrazit)

ČESTNÉ UZNÁNÍ ,,KOMENSKÝ A MY,,(zobrazit)

brezovacek.jpg

 


celá fotogalerie zde...

Ve dnech 22. a 23. března 2011 se v Chrudimi uskutečnilo Krajské kolo přehlídky školních dětských pěveckých sborů. První den se konala soutěž sborů ze ZUŠ a ZŠ s rozšířenou hudební výchovou, druhý den soutěž sborů ze ZŠ. Předsedou poroty byl Karel Štrégl, sbormistr pěveckého sboru Carmina v Rychnově nad Kněžnou, Jaroslava Macková, teoretička a dlouholetá poradkyně v oboru sborového zpěvu a Petr Lukáš, sbormistr Loučňáčku z Loučné nad Desnou. Hostem poroty byla Míla Fousková z Nipos-Artma Praha.

Pěvecký sbor Březováček byl porotou velmi dobře ohodnocen. I v počtu sedmnácti dětí zpíval výborně. Dostal pochvalu za vynikající výběr repertoáru a obdivuhodné nadšení. Velmi se líbila naše nová sólistka Deniska Holzerová z 1. třídy a dále dramatické provedení písně Učená moucha od Jaroslava Křičky. Březováček získal zlaté pásmo s postupem do celostátní přehlídky, která se koná 28. května v Uničově.

Poděkování za jedinečný úspěch patří též sbormistru Mgr. Daně Pražákové a za hudební doprovod paní Marcele Černé.

DIPLOM (zobrazit)
Svět nerostů | 30.03.2011
 Předposlední březnový den navštívili žáci 9. třídy stálou expozici Moravského zemského muzea Svět nerostů. Výstava se skládá ze třech navazujících celků, které seznamují návštěvníka s horninami a nerosty Moravy a Slezska. Hlavní část expozice je zaměřena na vznik jednotlivých hornin a na ně vázaných nerostů, v této části si mohou návštěvníci prohlédnout i trezor s drahými kameny.

Celou expozicí žáky provedla Mgr. Eva Kocourková, jejíž poutavý výklad mnohým pomohl při vypracování pracovních listů, které byly nedílnou součástí této vzdělávací akce.
Noc s Andersenem | 31.03.2011
 celá fotogalerie zde...

Dne 31. 3. 2011 se na naší škole uskutečnila již tradiční akce na podporu dětského čtenářství Noc s Andersenem. Nejprve se zašli žáci 6. třídy podívat do Městské knihovny, kde se dozvěděli vše o jejím fungování a další zajímavosti s knihovnickou prací spojené. Poté se přesunuli do školy, aby nejdříve prezentovali medailonky a knihy svých oblíbených autorů. Hlavním předmětem večera bylo vytvoření projektu – shrnutí života a díla jednoho z nejznámějších pohádkářů Hanse Christiana Andersena. Práci jim zpříjemňovaly audio nahrávky Andersenových pohádek. Na závěr pohádkové noci si šesťáci pustili oblíbený film a pak společně strávili noc ve školní družině.

Za pomoc při organizaci děkujeme panu Marcelu Báčovi, našemu bývalému žákovi.